[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

OBLTI BENEDIKTINSKHO DU - 4. st

Zvltn pozornosti zasluhuj obltky. Najdeme je jednak veobecn u enskch klter, nkdy t u klter muskch, pod jmny odpovdajcmi pslunm nzvm oblt: oblatae, donatae, commissae, familiares, Deo devotae, Deo sacratae, reclusae. ily jednotliv nebo spolen v obleku eholnic blzko kltera v celch zvanch clusa. Odtud t leckdy i na n peel nzev "reklusy". Je teba pouze otevt Mabillonovy Annly benediktinskho du, abychom se setkali s obltkami a to jak ve vbskch kltech, kde byla instituce obltsk obzvlt v rozkvtu, tak i ve Francii, Italii, Belgii, panlsku. Zprvu o tom musme hohuel omeziti jen na nkter jednotlivosti.

Roku 980 slyme o jaksi dm, jmnem Urse, je odevzdala svj majetek klteru Casa aurea, zrove s prosbou u eholn odv. V kltee Saint Jean d'Angely zekla se roku 1060 vzneen hrabnka z Mateval svho jmn a shonu svta, aby to vymnila za slubu mnichm onoho kltera s vhradou, potebnho ivobyt spolu s odvem a po smrti pohben v blzkosti kostela. Blahoslaven Adelvina odela na radu svho syna do kltera Saint Vannes ve Verdunu, aby se pidruila ke klteru a pijala zvoj eholn; tamt po vzornm ivot zemela svatou smrt. Vzneen dma Hildeburga uchlila se roku 1094 k opatstv Saint Martin v Pontoise, kde pro ni opat Theobald zdil vedle kostela mal pbytek, v nm zasvtila zbytek svho ivota jet plnch 19 let slub Bo a to jednak runmi pracemi pro kostel a klter, jednak t jinmi skutky milosrdenstv, jako zaloenm chudobince a nemocnice blzko kltera. U Kltera Bec v Normandii spatujeme nejnismi pracemi zamstnnu matku zakladatele toho kltera, ctihodnho opata Herluina, kter ped tm jako zmon pan ze vzneench kruh poloila sv jmn na olt. Kronika tho kltera se zmiuje t i o jinch obltkch, jako Basilii, manelce Hugona z Gournay, Anfrid, jej netei a Ev, manelce Vilma z Crespin. Roku 1110 uchlili dva manel k opatstv svat Fidei v Conques, on jako mnich tho kltera, ona jako obltka v poustevn nleejc ke klteru.

A doposud byli jmenovni oblti a obltky tm vhradn klter francouzskch a to pomrn mlo pklad ze skuten velikho potu. Ale i ostatn zem podvaj etn pklady podobnho druhu. Tak tme v ivot svatho Dominika ze Silo ve panlsku o jaksi obltce jmnem Oria. Pkladem nad rzn jin vynikajcm je nmeck csaovna Aneka, kter v opatstv Fruktuarii sloila ped oltem svou korunu a za ni pijala jako obltka eholn zvoj. Velkou st jejho asu, jak pe mnich Berthold ze Svatho Blaeje, zabrala modlitba; v jdle ukazovala podivuhodnou zdrenlivost; u stolu nechyblo duchovn ten. Rovn vdy pibrala k jdlu toho i onoho chudho. Pro chud asto a do noci ila a spravovala a vbec mla pro n ruku tde otevenou. Nenavtvila kltera, ani nebyla zanechala stopy sv dobroinnosti a nepoprosila bratry o modlitbu. Po ltech, kter ztrvila v cvien kestanskch ctnost, odebrala se csaovna Aneka do ma do kltera svat Petronilly, kde roku 1077 zemela, zanechavi po sob poehnanou pamtku.

Jet snad krsnj a dojmavj ppad teme o opatstv Afflighem v Nizozemsku, a to z devtho roku po jeho zaloen. Na blzkm zmku bydlel Heribrand, v boji obvan ryti. Dostav napomenut ve snu, vyjevil sv manelce Adele, e se chce kti za svj minul ivot a proto e se chce stti mnichem. Ani co vdla o myslu manelov, pojala i Adela tot pedsevzet. Proto na obou stranch panovalo tst a radost. Ve bylo uspodno a jednoho dne dal se smrem k Afflighemu do pochodu slavnostn prvod na konch, v nm mezi sptelenmi ryti a domcm sluebnictvem jel Heribrand v pln zbroji a Adela ve v krse a ndhee. Opat Fulgentius oekval a pijal vzcn prvod nemn skvlm uvtnm a vedl je do kostela. Heribrand vak a Adela klekli ped oltem a plni tst a hluboce dojati prohlsili, e se na vdy zavazuj k slubm klteru. Heribrand se stal mnichem. Rovn Adela pijala eholn roucho a v blzkosti kltera vedla po zpsobu svatch duchovni ivot, ani pi tom zanedbala svou povinnost mateskou vi svm dtem, je byla ve svt zanechala. Ti z jejch syn nsledovali pkladu otcova a stali se rovn mnichy v Afflighemu; druz dva pili i se svmi manelkami, syny a dcerami, aby se zasvtili Bohu a klteru jako oblti a obltky, a Heribrandv bratr, Ingelbert pn z Calfstert, nikterak se nerozpakoval k nim se pipojiti.

Rozkvt nboenskho ivota, jen charakterisuje onu slavnou dobu benediktinskch pape jedenctho stolct, rozmnoil rovn v me nevdan poet oblt a obltek, kte chtli Bohu zasvtiti sv panictv nebo svou zdrenlivost. Tak tomu obzvlt bylo v okol benediktinskch klter, take u jistch velikch opatstv, jako ku pkladu v Saint Martin v mst Tours, v Juilly, (ob ve Francii) a ve vbskm kltee Wiblingenu bylo nutno postaviti a zditi pro n prav kltery. Jmenovit v opatstv u hrobu velkho svtce Martina z Toursu vstupovali hojn oblti i obltky ze vech stav. Mezi nimi zvlt vynikaj svatost ivota vdova jmnem Ida z Dizez (?), jej snacha Richilda, jeden oban z Tournai, jmnem Jindich, jeho manelka Berta a jeho dcera. Avak nejkrsnj ppad ze vech popisuje nm chronista Herman ze Saint Martin: Jeho otec Rudolf se rozhodl po tk nemoci spolu se svou stejn smlejc manelkou Mainsindou, ze lechtickho rodu pochzejc, a se svmi temi dtmi, e se zasvt Bohu pi kltee svatho Martina. Jeto se vak jednalo o ppad tak neobvykl, musil se jak on, tak i jeho manelka podle vle opatovy podrobiti velmi psn zkouce. Tak musela Mainsinda chodit do msta tkti, psti, vlnu esati, ba dokonce i ebrati. Kdy vak takovouto pokornou poslunost byla dokzna pravost vyho povoln, nsledovalo jejich velikho pkladu tolik mu a en po Bohu toucch, e pro n, bylo jich potem 120, pro edest mu a tolik en musila bti zzena zvltn obydl a to i v dom Mainsindin. Podobn udlost byla pinou zaloen kltera Juilly. - O svat Frantice msk a jejch obltkch bylo by teba zvltn stati.

U t nsledujcch skupin, kter se ostatn mezi sebou jen mlo li, vystupuje vce do popedi prvn a materieln strnka tto oblace, kter ovem jen v nkolika mlo ppadech se d pln odlouiti od strnky duchovn.

Druh skupina se skldala z oblt, kte svj duchovn svazek spojovali se svazkem prvnm tm zpsobem, e, akoliv si ponechali voln uvn majetku, zavzali se k uritmu ronmu poplatku. Tento zvazek byl asto sjednn pro veker potomstvo. Takov ppady se vyskytuj v 11. stolet ve velkm potu. Tak roku 1002 pila po smrti svho manela vzneen dma jmnem Gysa do kltera Saint Michel sur Meuse a prohlsila sebe i sv dti za sluebnky a poddan svatho archandla Michaele. Roku 1003 uinila rovn tak jin dma jmnem Richildis v kltee svatho Maura ve Verdunu; ba dokonce uinila tento zvazek ji do pedu, pro sv dti, je se j narod. Kroniky mnohch belgickch klter ini zmnky o podobnch ppadech.

Tet skupinu tvoily osoby, kter po sloen profese spojen s dobrovolnm odevzdnm majetku k elm Bom a pro svou spsu byli od pslunho kltera po cel ivot vydrovni a aceni, a u ve svm vlastnm obydl nebo v sti kltera pro hosty uren nebo v jin vedlej budov kltern, nebo i pmo uvnit klternch zd. Mnoz z tchto oblat dvali prv tomuto zpsobu bydlen v blzkosti kltera pednost, ponvad jim dval monost i osobn bti innm v rozlinch pracch pro Dm Bo a pro mnichy. Jako pklad pro tuto skupinu mme krom mnoha jinch, zprvu o jedn manelsk dvojici v ezn a o jednom lechtici, kter po cel ivot konal vojenskou slubu v mst ezn.

Do tvrt skupiny nleely ty osoby, kter pi sv obltsk. protesi obtovaly sice svj majetek, ale ponechali si jej na dobu svho ivota k volnmu uvn jeho vtku. Tento zpsob odevzdn byl znm a t pouvn za doby svatho Benedikta. Dosti etn zprvy o tomto druhu oblace mme z 10. stolet z opatstv Stahlo v Ardennch. Rovn i archiv ze Sv. Emmerama v ezn podv zprvu o etnch ppadech z 11. stolet. Rovn mme podobn zprvy z Admontu ve trsku, mezi nimi ppad jistho Hartvicha z Welmnich vynik proto, e tento m povinnost kadoron odvdti do kltera uritou mru vna, aby tak ml stlou pipomnku, odevzdn sv vinice, kterou byl pi sv profesi zaloil.

e i klerici pichzeli do klter, aby se jako oblti zavzali k takovm povinnostem, to nm dokazuje zmnn ji pklad jhna Hermenfrida. Jinou ukzkou je pklad knze Bohumra z Mazay, kter sv pipojen k opatstv ve Vendme stvrdil zvazkem uritho ronho poplatkn. - Ba, stvaly se ppady, e pni, z nepochopen vci, alu pece ve zbonm myslu a pejce mnichm, samozejm t v plnm souhlase s tehdejm pojetm prvnm, msto sebe, prohlsili sv poddan jakoto psluc k uritmu klteru, uloive jim jist ron poplatek; ba dokonce, ovem v ojedinlch ppadech, uinili je i osobn pslunmi k tomu ktermu klteru. Jeden z ppad tohoto drulm, jich nemal poet se vztahuje k opatstv svatho Emmerama v ezn, zn ku pkladu takto: Adelard odevzdv svatmu Emmeramovi svoji sluebnou Theoburgu s jejmi dvma syny Hadoldem a Edoldem, spolu se zvazkem, e m kadoron poloiti na olt svatho Emmerama poplatek dvancti denr a e jeji synov po smrti matin maj bti zavzni k ronmu odvdn esti denr. - Tebae ji sama podstata oblace pedpokld, e pslun odevzdn je pln dobrovoln, pece jsme mli za to, e bude dobe zmniti se i o tomto s djinn strnky zajmavm zpsobu, kterak mono pojmati mylenku zvislosti; nebot urit styn body, alespo zevnj, zde jsou.