[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Emauzský spolek Gregorius

Tento spolek vznikl původně jako občanské sdružení v létě roku 2009, které si jako hlavní cíl vytýčilo obnovu varhan v kostele P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů v Emauzském opatství. Spolek chce přispívat ke zlepšení kulturního a společenského dění v prostředí Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.
V prosinci 2015 byla dokončena transformace občanského sdružení na spolek.
Nový název: Emauzský spolek Gregorius
IČO 265 56 529
Číslo transparentního účtu: 5035708001/5500

Přihláška do ES Gregorius
Stanovy ES Gregorius (aktualizované)

e-mail: eosgregorius (at) centrum.cz

Výpis transparentního účtu: Transparentní účet u Raiffeisenbank:

Dvanáctá valná hromada
3. března 2020 v 16:00 v kanceláři opatství

Odhlasovala snížení počtu členů výboru na pět a zvolila nový výbor spolku ve složení:
Karel Duchek, Markéta Krísová, Klára Simadlová, Martina Straková, Karel Švejda.
Novou předsedkyní pro tříleté fukční období se stala paní Martina Straková.

Jedenáctá valná hromada
5. května 2018 v 16:00 v kanceláři opatství

Usnesení 11. valné hromady

 1. Byla schválena zpráva o činnosti Gregoria za minulé období
 2. Byla schválena zpráva o hospodaření
 3. Zůstává sedmičlenný výbor Gregoria
 4. Byl schválen plán na další období:
  • dále spořit na transparentním účtu, cílová částka 1 000 000 Kč
  • aktualizovat www-stránky www.varhany-pro-emauzy.cz
  • dojednat další benefiční koncert s ESO

Desátá valná hromada
11. května 2017 v 16:00 v kanceláři opatství

Byl zvolen výbor spolku na období 3 let v tomto složení: Duchek Karel, Churaňová Lucie, Kašová Vlasta, Klener Marian Jan Nepomuk, Ostrýt Miloslav, Simandlová Klára, Švejda Karel.

Devátá valná hromada
8. prosince 2016 v 16:00 v kanceláři opatství

Byla přijata jedna nová členka.

Plán na další období:

 1. udržovat a aktualizovat nové www stránky sbírky
  www.varhany-pro-emauzy.cz
 2. Založit termínovaný vklad
 3. Zjistit možnosti spolupráce s jinými subjekty (oslavy výročí založení kláštera v roce 2017).
 4. Konkrétní návrhy projedná výbor ES Gregorius

Osmá valná hromada
22. října 2015 v 17:00 v kanceláři opatství

Nejdůležitější úkoly:

 1. Dokončit transformaci Emauzského sdružení Gregorius na spolek
 2. Dokončit tvorbu www stránek pro varhany
 3. Prověřit možnost financování nových varhan z Norských fondů

Sedmá valná hromada
23. října 2014 v kanceláři opatství

Usnesení 7. valné hromady

 1. Úkoly 6. valné hromady byly splněny.
 2. Byl zvolen výbor v tomto složení: Duchek Karel, Churaňová Lucie, Kašová Vlasta, Klener Marian Jan Nepomuk, Ostrýt Miloslav, Simandlová Klára, Švejda Karel
 3. Byl schválen nový název Gregoria: Emauzský spolek Gregorius.
 4. Internetové stránky: Pro Gregorius postačí dosavadní stránky Emauz. Budou zřízeny nové stránky pouze pro varhany na webu i na Facebooku.
 5. Další činnost Gregoria se zaměří na spolupráci s vedením kláštera a s jeho správou při shánění finančních prostředků na varhany.
 6. Bude vytvořen aktualizovaný leták s popisem konkrétního návrhu varhan v české, německé a anglické verzi.
 7. Benefiční koncerty budou pořádány příležitostně.
 8. Na vkladový účet bude vloženo dalších 60 000 Kč.

Činnost Gregoria v roce 2014 (k 13.6.2014)

 • V lednu se konala 6. valná hromada.
 • V souladu s usnesením šesté valné hromady byl vypracován návrh menších varhan (dva manuály + pedál, 23 rejstříků, 1 257 píš»al).
 • Na základě expertního odhadu vybraných varhanářských firem byl proveden přibližný odhad ceny navržených varhan. Cena s DPH se bude pohybovat kolem 10 miliónů Kč.
 • Byly zjištěny právní náležitosti vypsání veřejné sbírky.
 • Konaly se čtyři benefiční koncerty.

Plán na další období v souladu s usnesením 6. valné hromady

 • Připravit ve spolupráci se správou Emauz veřejnou sbírku.
 • Kvůli této sbírce vytvořit samostatné internetové stránky, podle možnosti propojené s hlavními stránkami Emauz.
 • Zjiš»ovat další možnosti financování varhan (granty, sponzoři).
 • Podílet se na organizaci benefičních akcí.

5. 3. 2014 Benefiční koncert
Saint Anselm College Choir, USA

Sbor z benediktinské Saint Anselm College z New Hampshire (USA) navštívil Emauzské opatství a zazpíval na benefičním koncertu ve prospěch EOS Gregorius ve zcela zaplněném refektáři. Sbor řídil jeho dlouholetý dirigent Fr. Bede Camera, OSB.

Šestá valná hromada
30. ledna 2014 v kanceláři opatství

V roce 2013 přibylo na účet o.s. Gregorius 20 680,- Kč z benefičních koncertů a darů. (V roce 2012 to bylo 15 909,- Kč).
Zůstatek na účtech (běžný a vkladový účet) k 31.1.2013 je roven 158708,- Kč.

Usnesení 6. valné hromady:

 • Valná hromada odsouhlasila zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření.
 • Bude vypracován návrh na menší dvoumanuálový nástroj.
 • Nejpozději v roce 2015 budou na valné hromadě projednány změny související s novým občanským zákoníkem.
 • Byl schválen plán činnosti na další období.

Benefiční koncert 17. 11. 2012

Záběry z benefičního koncertu, pořádaného sdružením ArtBotič v klášterním refektáři.

Pátá valná hromada
8.11. 2012 v 17:00 v kanceláři opatství

Na páté valné hromadě byl schválen plán činnosti na další období včetně složení komise pro výběr jedné z variant nových varhan navržených prof. Syrovým z HAMU. Na výběr varianty by měla navázat příprava výběrového řízení. Benefiční koncerty budou pořádány spíše podle možností.

Poděkování za dary za rok 2012 a 2011

Emauzské občanské sdružení Gregorius vyjadřuje poděkování všem, kdo v předchozích letech podpořili projekt obnovy varhan v klášterním kostele. Na snímcích záběry ze setkání se zástupci pražského spolku Vltavan při příležitosti předání daru sdružení Gregorius (březen 2012).

Čtvrtá valná hromada
5. 10. 2011 v 18:00 v kanceláři opatství

Na čtvrté valné hromadě bylo přítomno 16 členů z 22. Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnosti za rok 2010 a s plněním úkolů z minulé valné hromady. V kostele proběhlo akustické měření, na jejich základě zpracoval prof. Václav Syrový (HAMU) zprávu o možnostech nového varhanního nástroje. Podařilo se realizovat tři benefiční koncerty. Na účtu se nachází něco přes 70.000 Kč, zvažovala se možnost zhodnocení peněz na termínovaném vkladu. Zpráva byla jednomyslně schválena.

V tajném hlasování byl zvolen nový sedmičlenný výbor. Výbor je zvolen na 3 roky. Dále byla odhlasováno rozšíření osob s dispozičním právem k účtu (předsedkyně paní Kašová, pan Švejda a pokladní paní Straková). Byl též schválen plán na další období (benefiční koncerty, diskuse o konkrétní podobě varhanního nástroje, příprava žádostí o grant).
Příští valná hromada se bude konat na jaře 2012.

Třetí valná hromada
9. 12. 2010 v 17:00 v kanceláři opatství

Valné hromady ze zúčastnilo 12 členů sdružení a 2 pozvaní hosté. V prosinci proběhne v kostele akustické měření pro 3. díl publikace, mapující různé akustické prostory v České republice. Za rok 2010 bylo vybráno 13.370,- Kč a současný stav peněz na účtu je 53.300,- Kč. V roce 2011 se plánují benefiční koncerty Emauzského sboru a orchestru, Jiřího Stivína (velikonoční pondělí) a dalších umělců. Na září se též plánuje zapojení do Dnů evropského dědictví historickými informacemi o varhanách a hudbě v Emauzích (spolupráce s Muzeem české hudby). Výbor EOS Gregorius se sejde nad výsledky akustického průzkumu, až budou k dispozici. Budou připraveny návrhy na granty v souvislosti s případnými akustickými úpravami. Další valná hromada bude nejdříve v říjnu roku 2011.

Druhá valná hromada
19. 3. 2010 v 16:00 v kanceláři opatství

K 65. výročí bombardování Prahy se bude konat benefiční koncert Emauzského sboru a orchestru a sboru z USA, v jednání je výstava unikátních fotografií z února 1945. Projednána byla možnost veřejné sbírky. Bude publikován článek o varhanách.

Byly vytvořeny pracovní skupiny pro akustiku, pro granty, pro propagaci a spolupráci s médii a pro benefiční koncerty.

Bylo schváleno přijetí 4 nových členů.

První valná hromada (ustavující)
11. 12. 2009 v přízemí kláštera

Zmocněnec přípravného výboru EOS Gregorius Karel Švejda seznámil přítomné s projektem občanského sdružení a jeho cíli.

 • Jednomyslně bylo odhlasováno jednoleté funční období výboru a počet členů výboru 7. V tajném hlasování byl zvolen výbor ve složení: Karel Duchek, Milan Herian, Maxmilián Kaiser, Vlasta Kašová, P. Marian Jan Nepomuk Klener, OSB, Karel Švejda, P. Anton Otte. Výbor se odebral k poradě, na které zvolil předsedkyní sdružení Vlastu Kašovou, jejím zástupcem Karla Duchka. Karel Švejda byl pověřen organizačním zajištěním a finančními záležitostmi.
 • Paní Vlasta Kašová seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2010 (založení transparentního účtu, benefiční koncerty)
 • Sdružení bude pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Příští valná hromada se sejde v únoru nebo březnu 2010.
 • Historie varhan a chorálu v Emauzích

  Článek ing. Martina Maxmiliána Kaisera z Emauzského občanskeho sdružení Gregorius ke stažení ve formátu PDF zde: Historie varhan .... Na fotografii varhany a interiér kostela před 2. světovou válkou.