[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

OBLTI BENEDIKTINSKHO DU - 6. st

Ve stedovkch spisech je leckde e o hbitu oblt. Oldich z Cluny vyslovuje ctihodnmu Vilmovi, opatovi hiravskmu, sv pn, aby podil svm obltm zvltn odv. Roku 1245 dal Pierre de Collemedi, arcibiskup z Rouen, aby oblti nosili urit odv, jen by stav jejich rozlioval, a synoda v Bayetax se k tomu vrac znova. Mittarelli projevuje svoje mnn stran obltek kongregace kamaldulsk, e toti jejich odv je tent, jako na jednom obrazu ze 12. stolet na hlavnm olti kostela S. Michaele v Burgo ve mst Pise, na nm je pedstavena blahoslaven Gerardeska, obltka opatstv San Savino u Pisy, podle obyeje mnich kamaldulenskch v tunice, kapuli a plti barvy bl u s ernm zvojem. V opatstv hiravskm, kter, co se te eholnch zvyk a obyej, mlo tak siln vliv na mnoh jin kltery, nosili podle ustanoven Vilma Ctihodnho oblti aty svtsk, ponvad se jejich slueb pouvalo hlavn v zleitostech svtskch, pro n by nebyl bval eholn at vhodn.

Bohuel i do tto pvodn z nejistch dvod a pohnutek zzen instituce obltsk, kterou i pozdji vdy lechetn due vrn a estn zachovvaly, nalezla pistup lidsk zloba. Jako my sami, nemohl se jist i leckter z ctnch ten ubrniti neuritmu jakmusi dojmu, e toti mnohdykrte pro leckter z tchto "oblt" rozlin dchody z majetku klternho a jin materieln zisky, jako zajitn existence, zbaven mnohch starost atd., vce stly v poped ne mylenka plnho odevzdn a obti, nezitn bratrsk pomoci a vzjemnho snaen. Ba dokonce, zvlt v onch kltech, kde byli oblti nebo obltky ve vtm potu, nezdka se naskytala pina k zakroen samotn crkevn vrchnosti. Tak ku pikladu koncil v Sens (1269) zakroil proti zneuvn crkevnch privilegi, kterho se dopoutli oblti templ a jinch d; myslili toti, e privilegium exempce, jeho povali, je chrn ped zakroovnm biskup obyejnou cestou. Pi tom vak mme alespo slabou tchu, e se v tchto ppadech jedn pouze o jaksi stny, je vlastn cennou vc snad na urit as zahaluj a zatemuj, avak z vlastn jej vnitn ceny j ubrat nemohou. Na tst jsou tyto ppady dokonale vyrovnny a vyveny pklady onch, pevnou vtinu tvocch, vzneench, nadpirozen smlejcch a jednajicch du, kter pochopily smysl instituce obltsk v jejm vnitnm, zlatm jde.

* * *

Obltsk instituce se v benediktinskm d zachovala a do velk revoluce, t. j. a po ono velk, nsiln vyplenn jeho klter. Ve vech stoletch jsme se setkali s jejmi stopami, z nich jsrne bohuel mohli vslovn uvsti pouze jen nkter. Ba i v dob nm pomrn blzk. Jet roku 1628 vyla v Palermu prun knka pro oblty. - Posledn oblti a obltky starch dob mohli asi jet svm bratm a sestrm ve svatm Otci Benediktu ruku podati, kdy spolu se znovuvzkenm du po jeho smrtelnm tm ivoen na sklonku 18. a zatkem 19. stolet i obltsk instituce se zvedla k novmu ivotu a novmu rozkvtu. Vylen dnenlro potitelnho stavu jejho musme odloiti a na pozdj pleitost.