[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

OBLTI BENEDIKTINSKHO DU - 5. st

Laskavmu teni jsme jet dluni slben vysvtlen jednotlivch vraz, vce nebo mn smyslem totonch se slovem "oblt". - Ve stedovku se asto setkvme s pojmem a nzvem "fratres ad succurrendum", t.j. svtt lid, kte vidouce, e se bl smrt, vyprosili si mnisk odv, aby tak dali najevo ducha pokn a zajistili si odputn hch a tm i dobrou smrt. Tento zvyk navazuje na starou kestanskou, ba ji pedkestanskou praksi, e toti, kdy se blila smrt, dvali se poloiti na popel, po ppad se oblci v hrub roucho, jakoto odv kajcn nebo ji jako rub hrobov. Jednm z nejznmjch ppad toho druhu z du benediktinskho je csa Lotar I., kter roku 865 v opatstv Prm v diecsi trevrsk zemel v roue sv. Otce Benedikta. Za jin krsn pklad vdme chronistovi Eudessovi ze Saint-Maur. Hrab Bonchard z Vendme, Corbeil, Melun a Pae, jen se pot k nejvznanjm mum svho vku, jen byl jednou z hlavnch opor dynastie Kapetovc a v mru i ve vlce vrn ptel a sluha krle svho Hugona Kapeta, byl rovn tak dobr ptel a sluha Crkve, kltera Clugny a obzvlt svatho opata Majola. Po ivot plnm slvy a poct uchlil se koncem roku 1006 du kltera Saint Maur des Fosss, jeho opatem byl tehdy prv jeho syn.

Tam, kdy tce onemocnl, dal se oblci do mniskho atu a tm pijal mnistv (moniage), jak se tehdy kalo; od t doby byl "monachus ad succurrendum", t.j. mnichem, u jeho smrtelnho lka se mli brat v hodinku smrti shroaiditi a jemu i po smrti mli bti svmi modlitbami npomocni. Daroval t klteru sv statky a vechny sv drahocennosti. Kdy se vak opt byl uzdravil, vnoval se pln ivotu mniskmu; tm, kdo se tomu divili, kal: "Jestlie v dobch, kdy jsem se stkvl poctami rytskmi, jsem nepokldal pod svoji est svmu pozemskmu krli, kdy si tak dal, dreti svtlo, o vt ct mus nyn pro mne bt, mohu-li svmu nesmrtelnmu csai slouiti a ped nm v pokoe planouc pochode nsti." Tak zemel Bonchard "Ctihodn", jak jej jeho ivotopisec nazv, v roue svatho Benedikta roku 1006 nebo 1007.

O jinrn krsnm ppadu toho druhu podv nm zprvu Orderich Vitalis (+ 1143). Kdy Ansold de Maule ctil, e se bl smrt, obrtil se na svou cho Odelinu s tmito slovy: M dobr sestro a mil choti Odelino, vce ne po dvacet let dovolila nm Bo laskavost ti spolu. Nyn vak jde to se mnou, dobe nebo zle, ke konci. Proto t prosm o dovolen, bych se sml stti mnichem, abych mohl odloiti ndheru svtskou a oblci ern odv svatho Otce Benedikta. Prosm t tedy, mil pan, abys mne zprostila mch manelskch zvazk a ve sv vrnosti a ve dovol mi zcela se Bohu zasvtiti, abych, osvobozen jsa od bemene zleitosti svtskch, zaslouil si t cti, pijmouti mnisk hbit a tonsuru.

e toto pijet mniskho hbitu v smrteln nemoci nehylo snad jen pouhou formalitou nebo snad falenou, na venek ukazovanou zbonost, nbr e v duchu benedikinskm pedpokldalo vn pojat obrcen ivota (conversio morum), to je dokzno okolnostmi, pi nich se_ obyejn dlo. - Po podn dosti, ke kter, jak jsme z uvedenho pkladu vidli, musila manelka, ila-li, dti sv svolen, nsledovala, jako pi pijmn novice, porada v kapitulu, nae mohl opat bu dti svolen nebo odmtnouti. - Uzdravil-li se nemocn, byl, podle toho, jak se kde na to psn hledlo, zavzn, aby svoji profes, kterou sloil pro ppad smrti, uznal za platnou, jak ukazuje uveden pklad Boncharda Ctihodnho a aby ji jako mnich nebo jako bratr laik nebo alespo jako oblt zachovval; jako takov mohl se pak i zpt do svta vrtiti, jak dosvduj urit skuten ppady. Jestlie po profesi zemel, byl jako mnich, tedy v mniskm hbitu pochovn, jeho jmno zaneseno do kltern kroniky zemelch a do svitku obsahujcho jmna zemelch a kolujcho po celm d a jeho due se stala astnou na vech modlitbch a obtech v celm d konanch. Povinnosti spojen s tmto zbonm zvykem stti se mnichem "ad succurrendum" ztrcely pozvolna a koncem 14. vku pln svoji platnost. Jako pkn vzpomnka na tento obyej zachoval se dodnes zvyk, e leckte oblti a obltky si pej zemti a bti pochovni v hbitu svho svatho du.

Vraz "frater conscriptus", jeho se jet dodnes ve vcarsk kongregaci uv skoro ve stejnm vznamu jako vrazu "oblatus", osvtl se nm krsn dvma nsledujcmi pklady. Roku 911 piel krl Konrd, kdy byl pedtm v Kostnici slavil Hod Bo vnoni, do Svatho Havla, aby tam proil spolu s mnichy dal svtky a s klternm actvem aby oslavil jejich "dtsk den", toti svtek Nevitek. "Pli dlouh," pe chronista, "bylo by len upmn zbavy a slavnho prvodu v den Nevitek". Kdy se piblil as odjezdu, prosil rno krl bratry o svoln sezen konventu, chtje bti vlenn do ad brat svatohavelskch. Vichni mnii k tomu svolili. Pro kadho z nich kzal dti libru stbra na oacen. Hochm vymohl ti dny przdno. Pot el do kostela sv. Havla pokryl olte jemnm pltnem ... Mimo to zaloil pro klter velk nadace. A potom pipojil jet, usmvaje se: "Kdy jsem byl zanesen do seznamu brat, chci t dnes se svmi bratry jsti a nae fazole chce ze svho opepiti." Tak se stalo. Veer pak odjdl krl doprovzen slzami a dky svch "spolubrat".

Roku 1113 piel anglick krl Jindich, provzen mnoha knaty a prelty, do opatstv Onches a slavil tam svtek Oiovn Panny Marie. Zstal dlouho v kltee, pozoroval bedliv mnichy u stolu a kdy byl dle pesn zachovval zvyklosti kltern, vyslovil se o nich s uznnm a pochvalou. Druhho pak dne nato objevil se krl v kapitoln sni a prosil pokorn mnichy, aby jej uinili astnm svch modliteb. - Krom tchto vyskytly se jet jin, nemn krsn pklady.

Od tinctho stoleti se uv jmna redditus jakoto souznanho s oblatus a donatus. Kdeto prav oblati a redditi klunyjsk kongregace se tili pzni krlov, vidl se krl Filip Slin veejn nucena pro ast zneuvn zabrniti povn krlovskch privilegi vem, "kte nejsou skutenmi redditi", a kte se tedy jen z nekalho myslu za takov vydvali, a "kte nenos jejich odv". - Skuten byla doba, kdy tac podvodnci provozovali spn obchod bu s pravmi nbo falovanmi profesnmi listinami obltskmi, co je ostatn dkazem, jak etn a jak cenn a vyhledvan byla tehd pslunost mezi benediktinsk ohlty.

Nememe zakoniti vypotvn rznch druh a pojmenovn oblt, ani jsme se zmnili jet o jedn skupin, jej idel stoj v kiklavm rozporu s vzneenou, odevzdn se znamenajc mylenkou pravho obltstv, toti o skupin vojenskch oblt. Po cel stedovk a do novj doby toto zcela zvltn a podivn zazeni dalo prci perm chronist. My se o nm zmnme jen krtce. Ji csa Karel Velik, jen, jak se zd, navazoval tu na praksi pouvanou patriarchy caihradskmi a na zklad jistho crkevnho privilegia, osoboval si prvo, kadmu klteru, nad nm ml patront, vlastn volbou a bez jakhokoliv odporu pidliti njakho laika jako stlho hosta; obyejn to byl nkter z vyslouilc nebo jinak sluby neschopnch dstojnk jeho gardy nebo vojska; ten pak, jeto mlokter z nich ml touhu a schopnost stti se opravdovm mnichem, zstal v dom jako "oblt". Mono si mysliti, k jakm nepstojnostem musila vsti ptomnost takovho cizho lovka, zvlt v enskch kltech. (Tyto byly teprve roku 1571 od tohoto bemene osvobozeny.) Pozdj francouzt krlov vyuivali piln tohoto privilegia, ba rozili je z vlastn moci i na vechny ostatn kltery. Ba dokonce hrabata a lenn baroni, kte se zaizovali jako mal suverni, nikterak se nerozpakovali ve svm zem nsledovati tohoto mocnho pkladu, a teprve opaten Karla IX. uvedlo zneuvn tohoto prva na dvj mru. Leckdy se podailo opatm, e se vykoupili od takovho ne pli vtanho "spolubratra". Je znm z roku 1278 rozsudek proti klteru Saint Riquier ve Francii, jen se bezvsledn brnil proti pijet jednoho takovho. Konen, ovem teprve roku 1674, kdy ji bylo toto "prvo" nepetrit po tolik stolet pchalo tak velik a hrozn bezprv, nastoupil na jeho msto Htel des Invalides v Pai, kter byl zzen z penitch obnos, asto znanch, je se ron sttu odvdly a je pozdji zcela systematicky byly vybrny a jimi se jednotliv opatstv pozvolna vykupovala od onoho hroznho bie, jakm byli vojent oblti.

* * *

Jak byly formality, ktermi se oblace dla? Nepochybn podstatnou slokou vedle stnho pslibu bylo, jako pi kltern profesi, vystaven listiny; tato bvala vyhotovena bu ve spolen, veobecn platn form, nebo astji asi, vdy podle rozmanitch osobnch i vcnch okolnost, ve form zvltni. Tuto listinu pak podepsal oblt sm, nebo v ppad oboustrann jeji zvaznosti i pslun opat; nato byla poloena nejprve na olt a potom uschovna v klternm archivu. Piklady, je mme po ruce, dosta, abychom si utvoili pedstavu o tchto zvycch. - V archivu kltera Melku ve trsku se chov obltsk profesn listina nsledujcho obsahu: Tmto necha je vem vcm znmo, e rodie (znm) Adelheidy, do lechtickho stavu nleejc a pln svobodn, jeto nikdy nebyli dnou povinnost sluby vzni, ke cti svatho Ke a svatho Pankrcia, jejich ostatky odpovaj v tomto dom Bom, zasvcenm knatm apotolskm Petru a Pavlu a svatmu Kolomanu, e se zasvtili Bohu, zavzave se k ronmu odvdn pti denr tomuto naemu klteru; s nai strany dostalo se jim ujitn, e u tchto prv jmenovanch svatch naleznou dm toit, jestlie by se kdy nkdo pokouel pinutiti je k zvazku sluebnosti. - Byla-li obltsk profes spojena bu s prohlenm o poddanosti, i jinm materielnm nebo prvnm zvazku vi uritmu klternmu domu Bomu, pipojovaly se pslun vnj ceremonie k obvyklm obadm feudlnho zzen, jak meme souditi podle piklad, je mme po ruce. Oblt nebo obltka pila k olti ped opata, poloila si tyi denry na hlavu a obtovala je potom na olti. V jinch ppadech dvali si na znamen svho poddanstv oprtku kolem krku, nebo li ku vi a otoili si provaz od zvonu kolem hrdla. Opt jin kladli na olt jako symbol odevzdn chom vlas, je si byli s hlavy ustihli; pan vnovaly njak ozdobn pedmt.

Pouze opat, jakoto prvn zstupce svho kltera, mohl osvoboditi od oboustrann zvaznho pslibu vrnosti. Tento prvn pomr nm osvtl listina pochzejc z benediktinsk kongregace kamaldulensk, ze dne 5. kvtna r. 1303, kde opat Don Juncta z Trivia jistou Brunu, dceru Dueduta ze Stracte, osvobozuje pede svdky dobrovoln ode vech zvazk tkajcch se jej pslunosti (jakoto obltky) k eholn rodin, ke kter se sama byla zavzala, a tm rovn od zvazku poslunosti vi jmenovanmu opatovi a dv j prvo vyvoliti si podle vlastnho uven msto pobytu; s druh strany vak i opat je prohlen za prosta povinnosti dalho vydrovn takto osvobozen Bruny, kterou s jejm pijetm za obltku byl na sebe vzal.

Jakm zpsobem se uplatnili oblti v innosti klter, pro to nm me bti vzorem klter hiravsk. Kdeto mnii, potem 156, se vnovali jednak slubm Bom v chru, jednak duchovn sprv a vyuovni a brat laici (60 conversi) konali domc sluby a provdli rozlin emesla, byli oblti, potem 50, pidleni k jinm slubm. Pipravovali stavebn materil, t.j. dv, kameny, piveli vodu a psek z blzkho Nagoldu a vbec pomhali pi stavebnch pracch, mli na starosti obsluhu chudch a nemocnch v klternm pitlu, zkrtka vude byli po ruce, kde bylo teba pomoci. A ve to konali s radost a v usebranm mlen. ", jak krsn, jak sladk je takov pokoj na zemi?" Tak kon jedna zprva opata Trithemia ze Spanheimu.

Je znmo, s jakou oddanost se v kltech poskytovala posledn sluba zemelm. Krom toho, co se pro n vykonalo ve vlastnm dom, byl velmi dleitm pergamenov svitek se jmny zemelch, asto umlecky vyzdoben, do nho byl zanesen kad ppad smrti a s nm potom zvltn poslov chodili po cel zemi od kltera ke klteru. Opati, brat laici, oblti, biskupov, obyejn laici, krlov, dobrodinci a ptel, osoby z prostho lidu i lenov lechty, kad, kdo byl v blzkm vztahu k nktermu klteru, byl tak v cel zemi doporuen zbon vzpomnce. To platilo i o zemelch obltech. A co se tchto obzvlt tk, bylo, abychom pouze tento jeden pklad zde uvedli, v jaksi "spolenosti modlitby", sjednan kol roku 1161 mezi opatem Bohumrem z Admontu a Hugonem, probotem kapituly solnohradsk stanoveno, aby hned po obdren zprvy o smrti nkterho oblta bylo vemi zvony zvonno a za pokoj due zemelho bylo recitovno spolu s obvyklmi modlitbami est vslovn urench alm, a to jak v ten den, tak i po est nsledujcch dn. Ti svce mly bt rozaty a jedna konventn Me svat mla bt za zemelho obtovna. - Ke konci 12. stolet bylo zvykem v opatstv admontskm, e se za zemelho oblta krom obvyklch almuen jet tikrte do roka rozdval chudm chlb a k tomu ticet porci jdla, je i v ktermkoli jinm ppadu mrt byly po ticet dn uritmu chuasovi podvny.