[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

OBLTI BENEDIKTINSKHO DU - 3. st

Formule onoho zstupnho zslibu se obyejn shodovala pln se slovnm znnm prvidel svat ehole. Nsledujc pklad, pochzejc z IX. stolet, me nm bti vzorem, tehdy veobecn uvanm. - Tato formule tedy zn: "Jeto ji odedvna zkonem je stanoveno a ureno, e rodie zrove s dary vnuj sv dti vrn slub v dom Bom, ukazuje se nm tm nade v pochybnost spasiteln pklad, jak my mme se svmi dtmi naloiti. A vru, mm to za lehkou ob, kdy my svmu Stvoiteli t nco dme ze svch statk. Proto chci tohoto naeho zde ptomnho syna, N. N., jen dr v ruce obtn dar a listinu s prosbou o pijet a jeho ruka je zavinuta v pltno oltn, ve jmnu Svatch, jich ostatky zde jsou a v ptomnosti opatov, ped svdky tmto odevzdati, aby zde posluen pravidel ehole zstval. Od dnenho dne nem setsti se je sv jho svat ehole, nbr spe m poznvati, e mus pedpisy tto ehole vrn zachovvati a s radostnm srdcem Pnu Bohu slubu prokazovati. - A aby toto nae odevzdn zstalo neodvolatelnm, slibuji pod psahou ped Bohem a Jeho svatmi andly, e nikdy, ani sm, ani skrze jinho jakoto prostednka, ani dnm jinm zpsobem nebudu mu svmi prostedky dvati pleitost opustiti klter. A aby tento mj pslib zstal trvalm, stvrdil jsem jej vlastnorunm podpisem. Svdky pak jsou ...."

Bylo by vru podivuhodn, kdyby se nikdy nebylo stalo, e by rodie tuto oblaci byli provedli s myslem nekalm. Vdy dokonce sm svat Tom Aquinsk, jak ukazuje jeho kanonisan proces, byl dn jako oblt na Montekassino, kde potom skuten obdrel sv vychovn a vzdln, a to jen proto, "ut ad praelaturas illius loci venire posset", aby tam pozdji doshl hodnosti opatsk. Vme t o jednom mnichu z Fuldy, jmnem Gotalkovi, e jeho otec, njak hrab Berno, ho pinutil oblac ke klternmu ivotu. To dalo podnt v t dob ijcmu uenmu mnichu, opatovi a arcibiskupovi Rabanu Maurovi (+ 865), jen kdysi sm byl obltem, ke spisu "De oblatione puerorum" (O zasvcovn hoch jako oblt). - ast ppady ziskuchtivosti na obou stranch dvaly pleitost k pokrn. A skuten byla ziskuchtivost tak vytkna jak od Crkve, jej zstupci velmi asto sami tto slabosti podlhali, tak od svtsk veejnosti, zatm co sama zneuvala moci a bohatstv proti klterm v me a nestoudn.

Zneuvn obltstv pivodilo v 11. stolet velik kody. Nesvdomit rodiov, aby se zbavili nepjemnho bemene, nebo aby zvili sv jmn, tebas astji proti bohatmu odkodnn se jednalo o smn spltky, dvali do kltera za oblty dti bez jakkoli stopy po schopnosti a zjmu, ba dokonce i dti s tkmi tlesnmi vadami, jak si stuje nnnich Oldich z Kluny. Pirozen tyto okolnosti musily brzy ruiti kze v kltech, odkzanch na takovto dorost. Prvem jsou krni opati, kte pi pijmn takovchto neduivc do obltsk koly, byli velmi shovvav ze strachu ped tsnc bdou, nebo ze slabosti proti nsilnosti mocnch nebo bohatch rodi. Ve XIII. a XIV. stolet, kdy Crkev vinou tehdy panujc bdy se ocitla ve velmi zuboenm stavu, vyskytovaly se kltery, je nemohly se ubrniti nouzi, v takovm padku kzn, e chtly, a neprvem, v tom nalzti omluvu pro rzn pletichy toho druhu pi veden obltsk koly.

Pi tom se mus uznati, jak tak pleitostn in n Dom Ursmer Berlire, e tebas i blahobyt me vyvolati zneuit, pece na druh stran je pedpokladem pro zdar veejnch a rovn i crkevnch stav a podnik a tm vce klter. Jak djiny dokazuj, povstaly vt kody, co se kzn te, zchudnutm ne bohatstvm. Tato zneuit jsou opravdu politovn hodna. Tm potitelnj je na druh stran skutenost, e mnoz z oblt star doby se stali velkmi mui a enami. Tak, nepihlme-li ani k obma km svatho Benedikta samm, svatmu Maurovi a Placidovi, pat sem, mezi jinmi, sv. Bonitc, Beda, zmnn ji Rabanus Maurus, stejn jako mystikou proslul svtice Hildegarda, Gertruda a Mechtilda z Hackenbornu, nemluv ani o tiscch dobrch mnich, kte beze v pochyby tastn vyli z ad oblt.

Oznan, jeho se jet dnes v kltech uv pro hochy, jako oblty vychovvan pro budouc eholn ivot, je svm smyslem podstatn oslaben proti pvodnmu nzvu. Dostvaj sice vychovn a humanitn vzdln s ohledem na to, e se jednou stanou mnichy, na nklad vlastn nebo kltera, pece vak bez jakhokoliv zvazku, co se prva svdom te.

II.

Pichzme k nejdleitjmu pedmtu naeho pojednn. - Jak ji eeno, mla pojmenovn onch v druh td klternch obyvatel uvedench skupin v rznch dobch a na rznch mstech rzn vznam. Ba n osvden dov djepisec Dom Ursmer Berlire (+ 1932), kter si nkolikrte stav benediktinskch oblt vzal za pedmt svch studi, mysl ve svm nejnovjm spise "O rodinnm ivot ve stedovkch benediktinskch kltech", e meme o vech onch tdch mluviti pod jedinm pojmem "oblt", anebo je alespo meme zredukovati na tento jednotn pojem. Je velmi zajmavo pozorovati, kterak obltstv v naich kltech samo sebou, beze veho vnjho plnovitho psoben povstalo a v toliker podob a pod kolika nzvy se spolu s dem udrelo a na venek psobilo, a se pod vlivem dnen doby, je rda ve vyjaduje co nejjednodueji, alespo v podstat vyhranilo v onom vce mn jednoduchm pojet a pojmenovn.

Hledme-li pvod zzen svtskch oblt v naem d, musme se asi tzati, zda snad ji onen "nbon svtsk mu", kter podle svatho ehoe (13. kap.) kadho roku jednou laen k ctihodnmu sluhovi Bomu Benediktovi putovval, zda ji on nebyl obltem montekasinskm. Za nejstar dkaz pro existenci uritho druhu obltstv meme povaovati eholi svatho Fruktuosa z polovice 7. stolet. Ta toti obsahuje mezi jinm t ustanoven pro ppad, e by oba manel se svmi malmi jet dtmi chtli vstoupiti do kltera. Kardinl Lev z Ostie se zmiuje a takovmto sebeobtovn osob, spolu i s jejich majetkem klteru montekasinskmu v 8. stolet. R. 788 odevzdv jaksi Gayron sebe se svou enou, svoji slu k prci i sv emeslo klteru Farf v Italii. Zrove slibuje opatu Albertovi, e ho bude posluen a e bude za polovinu vtku spravovati urit venkovsk kltern statek se zahradou a mlnem. Tmu klteru Farf r. 793 njak mu ppisem odevzdv sebe i sv jmn ve prospch kostela svatho Petra v Pise, nleejcho k tmu klteru, s vhradou, e tam bude moci proti zbytek svho ivota. Rovn tak jeden klerik, za tch podmnek. A roku 806 odevzdaly se tmu klteru dv osoby i se svm majetkem. Tu jsou dotyn asoby oznaeny jakoto offerti, co zna tot jako oblti, zaslben, odevzdn.

Podobn ppady vyskytuj se v osmm a devtm stolet jet v hojnm potu; rovn takov pklady najdeme, e byli tito csaem Karlem Velikm a po nm mnoha jinmi csai brni ve sttn ochranu se vemi prvnmi dsledky, jak svd listinn doklady. Jak psn byl zvazek vrnosti, plynouc z tto oblace, a to i podle veejnho pojet prvnho, vidme z jedn listiny csae Ludvka Zbonho opatovi kterou mu propjuje prvo dt chytit oblty svho kltera, kte mu podle veho byli utekli. Podobn listiny jsou znmy od Karla Lysho (875), Berengara (920) a Jindicha IV. (1084).

* * *

Tyto oblace nebyly snad njakm dkm zjevem. Zmnm ji nazen svatho Fruktuosa, kter potom bylo i v jinch kltech provdno, a tm uvedlo hnut, ji tehda existujc, do uritho du, mlo za nsledek takov vzrst potu ppad, kde due touc po klidu utkaly z ruchu svta a sebe odevzdvaly v obt uritmu domu Bomu, e jedno z ustanoven koncilu v Cchch z r. 817, vydan k ochran kltern kzn a naizujc, e dnmu laiku ani svtskmu knzi nesm bti dovoleno bydlit v kltee, na njak as sice zeslabilo proud lid svtskch, toucch po pokoji, pece vak hnut samotn zameziti nemohlo. Ji v dvjch dobch nabylo "putovn k mnichm" takovho rozsahu, e ku pkladu na ostrov Lerin lec klter byl za opata Aigulta (+ 675) pirovnvn ke velmu lu. Pozdji ve vech vtch kltech, jich djiny se nm zachovaly, jako ve Svatm Havlu, Hirav, Korvey, ve Svatm Emeranu v Regensburgu, setkvme se houfn, asto i ve stech s duchovnmi, laiky, Bohu zasvcenmi enami a pannami, kte vichni se beze slib, pouhou ppovd pipojili ke kltern rodin a tak se uinili na n zvislmi.

Tchto nkolik charakteristickch rys posta, abychom si utvoili obraz o existenci a innosti obltstv v jeho potcch. V nsledujcch dcch ukeme jeho dal rozvoj na nkolika pkladech vybranch z bohatho souboru, za nj krom rznch jinch historickch dl tohoto oboru vdme hlavn sbratelsk horlivosti vdce, naeho spolubratra, Dom Berlira. Pinou tohoto rozvoje byla ta okolnost, e se stalo zjevem zcela obvyklm, kdy zbon kestan, a mui i eny, spchali, aby se njakm zpsobem ukryli pod ochrannm pltm naebo svatho Patriarchy Benedikta.

Tento soubor je pro jasnj pehled rozdlen na tyi urit skupiny, kter vak neodpovdaj mnohotvrnosti a rozmanitosti ltky a nejsou jednotn a bezpodmnen smrodatn.

Prvn, nejvt skupinu tvo ti laici, kte se z duchovnch pohnutek a z touhy po evangelick dokonalosti dobrovolnm rozhodnutm zasvtili slub mnichm, sv odevzdn potvrdili ppisem a bydleli bu v kltee nebo pi nm, aby co nejvce mohli brti ast na liturgickch konech a ostatnch pracch mnich. Tato skupina vc ne ostatn mla rz nboensk organisace po zpsobu pozdjch Tetch d, tebae pi tom nebyly vyloueny materiln zvazky. Roku 892 slyme o jednom jhnovi jmnem Hermenfrdovi a jednom mtanu z Beneventa, e se na Montekasinu za opata Angolaria vnovali slubm svatmu Otci Benediktovi. R. 948 uchlil se jeden lechtic jmnem Aquinius spolu se svou manelkou Doctou v dorozumn se svm synem do kltera klunyjskho, aby tam, kdy byl pedtm vnoval uritou st nemovitost, stranou od svta slouil Bohu v roue svatho Benedikta. R. 969 odevzdv svatmu Benediktovi v kltee Fleury jist Gisbald sebe i svho syna spolu se svm majetkem. O podobnm ppadu svd tehdej kronika kltera Farfy. Avak obzvlt mohutn je tato skupina v jedenctm a dvanctm vku. Tato dv stolet zaila vbec nejmocnj rozmach instituce obltsk. Tu se setkvme krom klter ji uvedench se jmny Vendme, Cherlieu ve trancii, Schaffhausen ve vcarsku, dle pistupuj jmna vech klter varcvaldskch, Admont, matesk klter Camaldoli, Vallombrosa spolu se svmi jednotlivmi kltery a mnoh jin. Ba, tm do nekonena se mnoily ve stedovku ppady tto oblace. Na ve uvedench pkladech meme pozorovati, e kandidti tto skupiny nepochzeli snad jen ze tdy prostho lidu. Znma je historie svatho knete franckho Karlomana, kter se z pokory stal pastem ovc na Montekasin, jako zase u ctihodnho Hermana, lanckrabte Bdenskho, to byla svat ctidost, aby mohl psti kltern stda v Kluny. V kltech varcvaldskch se setkvme s mnoha leny nmeck lechty. Ba dokonce jeden krl, Altons ze panl, jeho mnich Berthold ze Sv. Blaeje oznauje jmnem "obedientiarius", t.j. oblt klunyjsk, by se bval zasvtil eholn poslunost Krli krl, kdyby ho "jeho" opat ku prospchu crkve a panlskho trnu nebyl zpt vrtil.

Ji jeden z uvedench pklad nm ukzal, jak psn onen zvazek oblt stran vrnosti podle svtskho pojet prvnho byl pokldn za platn pro ivot cel. e crkevn pojet prvn nebylo mn psn, o tom svd mezi jinmi i tento dokzan ppad: Jist Duko, oblt opatstv Schafhausen, byl pro svoji nevrnost pokldn za odpadlka a na podnt svatho papee Urbana II. byl na synod svolan svatm Gebhardem do jeho biskupskho msta Kostnice podle kanonickch zkon odsouzen k nvratu a optnmu pijet svch zvazk.