[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

OBLTI BENEDIKTINSKHO DU - 2. st

Proto, jako mnoh ve svt ijc a po Bohu touc due v nedostatku jinch monost hledaly duchovn spojen u zcela svtu neznmch poustevnk a reklus, tak i tito njakm zpsobem s pevzetm zvltnch povinnost nebo bez nho rozhodli se vejli ve spojen s uritou duchovn spolenost, kter je jim bu mylenkov nebo citov, mstn nebo spoleensky blzk a podle monosti berou ast na jejich nzorech, snahch a innosti. Tak tebas dobrovoln nebo nedobrovoln ij ve svt, stvaj se duchovn v uritm smyslu a stupni leny urit kltern rodiny a skrze ni pslunho du.

A tak tmto duchovnm svazkem jak dnes, tak i v dln minulosti muov i eny, kte bu svatost nebo jinak vynikli, stvaj se t otci, matkami, bratry a sestrami takov duchovn spolenosti. Tm zpsobem rovn se stvaj astnmi vech modliteb a dobrch skutk "svho" kltera a "svho" du a tm pebohatho pokladu zsluh a milost.

Akoliv cena tchto poklad pro n le sten ukryta v budoucnosti, pece, dovedou-li z nich titi, dodvaj jim ji v tomto ivot v duevnch nesnzch povznejc, slc vdom, pln tchy a radosti. A tak konen pi normlnim chodu udlost beze v pochybnosti se v onch duch, je stoj ve spojen s uritou duchovni spolenost, vyvine srden, ptelsk svazek du se zcela stejnmi zjmy v zleitostech duchovnch, po ppad i asnch.

A skuten se vdy mezi kesany v takovm vym ivotnm spoleenstv ijcmi naly due zvltn, s obzvlt jemnm porozumnm a ctnm a lechetnou vdnost. Znme z djin vynikajc, krsn ppady toho druhu, jak nkter due mimo obvykl kadodenn duchovn vzrst umly ukzati podle svch sil i velkodun, ba i hrdinsk smysl pro ob. Vrcholem pravho vnitnho spojen s uritm dem nebo eholnm domem by bylo, a i toho m historie etn pklady, jestlie by se toto spojen stupovalo a k plnmu odevzdn vech sil, neba dokonce vekerho tlesnho i duchovnho byt. Avak takov vce mn ideln spolen ivot mezi dttem tohoto svta a uritou duchovn spoenost ml by, a to musme nutn zdrazniti, jen tehdy smysl, el a trvn, kdyby, pirozen v mezch lidsk slabosti, jak jsme se ji zmnili, byl naplnn a zcela ovldn nadpirozenm pojetm, pevnm charakterem a opravdovou snahou po mravnm ivot.

Nebude nikterak tk zvlt aplikovati tyto veobecn een vty na benediktinsk d.

Touha po takovm spojen bude, nehled k rozhodujcmu vlivu osobnch okolnost, tm astj a tm oddanj, m istji a ivotnji koluje krev nadpirozenho ivota v ilch t i on v vahu pichzejc duchovn spolenosti.

V m칻ansk spolenosti tinctho stolet vlivem vech okolnost socilnho a nboenskho ivota lid vysokch a istch idel ctili neobvykle silnou potebu vzjemnho spojen a oboustrann pomoci. A tak s druh strany byla to t velk a celou kesanskou veejnost hluboce dojmajc udlost, kdy ped uaslmi zraky svch krajan ukazoval sv. Frantiek v nejpsnjch a zrove nejlbeznjch formch idel svatho ivota. Ve velkch houfech vstupovali kn i laikov do jeho lpj. A kdy Bh ve svm svtci vzbudil mylenku, aby vecky velk due sv doby shromdil v du cel kesansk svt objmajcm, uinila tato mylenka serafinskho svtce nositelem hluboko a daleko zasahujcho apotoltu a my vme, jak podivuhodn a do dnenho dne pln toto sv posln.

Zatmco kad kltern cela Mench brat byla podle myslu jejich zakladatele jakousi zrodenou bukou vyho kesanskho ivota, shromaovaly i jin stedovk dy v mladistv sle sv existence, jako Dominikni, Augustininii a Servit, ve svch podobn a pece v uritm smyslu rzn zzench a organisovanch Tetch dech due touc po Bohu a po spse.

Tmto velkolepm zjevm v kesanskm ivot stedovku nikterak neubr na dleitosti ta okolnost, e jejich tvr idea mla za sebou ji dlouhou a ctyhodnou minulost. Avak krom svch velikch s nadenm pednench a skutenmi pklady provzench mylenek mly tyto dy velkou vhodu ve svm centrlnm spojen a veden. Vhodu, kterou svm duchovnm nsledovnkm ani dve ani pozdji nemohl poskynouti d benediktinsk pro sv zzen, je bylo zaloeno na zkladn mylence rodiny a proto postrdalo onoho centrlnho a jednotnho veden. Pirozen m i zzen benediktinskho du, skrze n sv oblty se sebou samm a mezi nimi navzjem spojuje, sv cenn vhody ped obyejnou spolenost spovajc na mechanickm shromdn osob. Pedevm onu vhodu, e nejbli okruh jeho vlivu, k nmu pat jeho oblti, svm jednotlivm lenm msto neosobnho davovho charakteru propjuje ivotn pivtlen do t kter eholn rodiny, skrze n potom vrstaji v pbuzenstv celho du, a to organicky, tedy ani s ostatnmi oblty tvoili mimo nj njakou zvltn druinu, se vemi jeho velikmi tradicemi, duchovnmi poklady a crkevnmi privilegiemi.

Maj tedy Tet dy s benediktinskmi oblty urit styn body; avak, chceme-li se pesn vyjditi, nesmime je jako pln stejn savti do te ady.

K u eholn rodin v benediktinskm du nleej podle nzoru svatho Zkonodrce vedle mnich a brat laik i kltern mlad hoi, ktei, ponvad byli od svch rodi ivotu eholnmu a tm Bohu zasvceni, nazvaj se prost oblt, t. j. (Bohu) zasvcen, (Bohu) zaslben. Tito vak jsou oblty v pln jinm smyslu, ne oblti ijc mimo klter, t. zv. svtt oblti. Tebae toto nae pojednn je v prvn ad vnovno obltm svtskm, pece je nutno k jasnjmu porozumn t o onch klternch obltech alespo to nejdleitj ci. Na nkolika mstech sv ehole mluv n svat Otec: Benedikt jako o lenech kltern rodiny o dtech, chlapcch, mench i vtich, kte od svch rodi, lechtickch nebo chudch, "Bohu v kltee byli vnovni". Zde mme tvar obltsk v pvodnm, vlastnm a zrove crkevne prvnm smyslu.

V 59. kapitole podv svat ehole ustanoven, jak se m konati ona oblatio (pinesen v ob, obtovni, zaslben Bohu), nebo msto n profes, co je tot. Chpeme ji a musme ji chpati jen ve smyslu mskho prvnho pojet, jak mli o otcovstv. Podle vysokho pirozenho pojet a pedpokladu, e rodie chtji svm dtem jen to nejlep, mohl podle toho otec o svm dtti v takov me rozhodovati, e by se nm to dnes zdlo pkrm a tvrdm. Tak tomu bylo i v naem ppad, kdy zslib otcv, nebo na jeho mst profes, spolu se svmi dsledky v ohledu prva majetkovho byl pro syna zvaznm. Alespo do doby jeho dosplasti, kdy potom podle ehole svatho Benedikta, kter pedstavovala veobecn crkevn pojet, mohl se svobodn rozhodnouti. Naproti tomu n svat Otec Benedikt, tebas neuruje jinho odlinho pravidla, pece, jak se zd, pokldal tento pechod od prvnho pijet zvazku pi oblaci hochov, nebo na jejm mst pi profesi, k vlastni formln jeho zvaznosti za samozejm. Takovto prvn pojet by se sice mohlo pokldati za ideln, jeto by musilo bti nejvtm tstm pro lovka ji od dtstv nleeti Bohu a takka bti k nmu pipoutn. Pece vak sama Crkev (za papee Coelestina III. a Innocence III.), kdy byla i ona po njakou dobu praktikovala tu mylenku, e k tomu, aby se stal nkdo mnichem, sta pslib otcv, po ppad vlastn profes, pece z pochopitelnch a velmi zvanch dvod, a k tomu jet ne bez silnho odporu, vydala pln zmnn nazen, podle nich nebyla dle a nen dn zstupn profes mon. Mnich Oldich ve svch "Zvycch klunyacenskch" prav, e oblti, tedy hoi od svch rodi obtovan, obdreli sice hbit, avak zasvceni i profes jim byla oddlena a do doby, kdy mohli sami rozhodovati. V Hirav ji 10. stolet nebyl nikdo piputn k profesi, kdo neml dvacet let.