[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

OBLTI BENEDIKTINSKHO DU - 1. st

V nerozumn prod nalzme etn ppady t. zv. symbiosy, zjevu to zcela zvltnm zpsobem svdcho o existenci moudrosti Bo. V tomto zazen existuje vce bytc rznho druhu, kte jsou na sebe od pirozenosti zvisl, jeden thne k druhmu a maj takka sv spolen hospodstv, kter jim jednak dv, jednak bere. Bud vbec spolen ij, nebo se alespo v tomto stavu mnohem zdrnji vyvjej a pi ivot udruj, ne by to bylo jednotlivm lenm to spolenosti mono.

Podobn jsou i ve spolenosti lidsk mnoh pirozen monusti existence a dobrho bydla, jejich nutnou podmnkou je prv pstovn spolenho ivota. Rovn tak, jenom e z vych el a pohnutek, se vyskytuje v kesanskm svt, jmenovit v ivot klternm, urit zpsob spolenho ivota lid rznho druhu. Tito v pevnm, rozumem stanovenm du a odstupovn, pstovnm uritch duchovnch idel jsou ustanoveni k udrovn a rozmnoovn existence a blaha jednak vlastnho, jednak druhch a tm vech dohromady. To plat zvlt o bohat rozvtvenm kmeni benediktinskho du. Tu vidme pedn onu zkladn sloku, skldajc se z vlastnch mnich, ono jdro, onen podstatn element, kter je, abychom uili odbornho vrazu ze symbiosy nerozumnch ivoich, jakmsi hostitelem.

Krom tohoto vlastnho mniskho ivota vidime v kltee jet spoluit cel ady jinch, podobn uzpsobench slaek, kter tvo due touc po Bohu v duchu svatho Benedikta a pispvaj k oboustrannmu dobru a spchu.

Tak obsahuje bohat rozlenn celek du tyto, z sti ji jen historick, z sti vak jet dnes existujc sloky: jako prvn tda jsou vlastn mnii s bratry laiky (fratres conversi, barbati, illiterati, fratres in cappa - brati konvri, vousat, nekolen, brati v kapp) a od rodi Bohu zasvcen mladistv oblti. Do druh tdy pati dospl oblti, kte z vlastnho rozhodnut ij pmo v kltee nebo v uritm spojen s klterem; a to bu jako habituati, t. j. v hbitu obleen, nebo non habituati, bez hbitu (matricularii, famuli, offerti, oblati, donati, commissi sven, excusati, redditi, hospites plenarii nebo semiplenarii, oblatiarii, fratres conscripti) a konen fratres ad succurrendum (brati k vpomoci). O prvn td v tomto lnku ekneme pouze to nejnutnj. K vysvtlen onch jmen druh tdy, je tu zvlṻ budeme brt v vahu, pijdeme postupn v len jednotlivost. Leckdy maj v rznch krajich nebo v rznch dobch rzn vznam. Veobecn smysl jejich je ten, e ti, kte jsou stle tak jmenovni, vnuj se v um nebo volnjm spoleenstv s benediktinskm klterem slub Bo.

* * *

Svat Otec Benedikt zn, jak mono soudit podle jeho ehole, ve svch kltech pouze jedin druh mnich. Tak tomu bylo od zatku a po stalet, e obstarvn vech klternch prac bylo vc mnich, a poteba vyadovala nmahy fysick i duevn. Pkladem je zde sm svat Benedikt, jen vyel s bratry, aby pracovali na poli.

V jednom list poslanm Karlu Velikmu od mnich kltera ve Fuld se d, aby domc prce byly obstarvny od mnich a ne od cizch sluh. Jet za doby Ludvka Zbonho slyme o usnesen mnisk synody v Cchch (817), kter pedpisuje mnichm obstarvn hospodstv a emesel. - V Novacella, kltee nleejcm k opatstv Ariane v jin Francii, vidme v te dob, kterak mnii konaj v horch u svch std slubu pastskou. Svat Ethelvold, mnich z Glastonbury v Anglii, opat z Abingdonu a biskup ve Winchesteru (+ 984) povzbuzuj sv mnichy, aby se piln zastnili prac pi novostavb opatstv a katedrly ve Winchesteru. - V kltee Waulsortu v Belgii konaj za opata Cadroca (+ asi 975) vechny prce v kuchyni mnii. - V Gembloux, rovn v Belgii, vnuje se opat Olbert (+ 1048) krom pilnho pstovn vdy spolu se svmi mnichy t prci na poli. A jako z kltera svatho Ji v ernm Lese mme i z etnch jinch klter svdectv o tom, e tehdy jet mli mnii run prci ve velk ct.

Avak mohutn rozmach du, zasahovn jeho innosti do mst, vzrst povoln i ze svobodnch stav, zven rove vekerho umn, pedevm vak astj pavolvn mnich ke stavu knskmu a k pracem s nm spojenm a nsledkem veho toho vzrst duevnho vzdln a innosti: to ve vyadovalo uritou pemnu, urit pesunut v kltern obci.

Jet opat Petr Ctihodn z Clugny (+ 1156), akoliv jet s ctou mluv o "starobyl ctihodn prci" (run), pece prav, e by se mli mnii nm jinm zabvati, ne aby se pracemi polnmi a jinm, toliko prostmu lidu pslucm zamstnnm, dvali odvsti od sv pedn innosti, toti sluby u olte a v chru, od modlitby a prce vdeck. Podobn mluv velmi ven djepisec crkevn a dov Orderich Vitalis, ctihodn mystik opat Rupert z Deutz, veleuen kluniacensk kardinl Matou z Albana a jin.

A tak nastalo na sklonku prvnho tiscilet z pirozen nutnosti i formln skutenmi ppady asto ji dlouho pipravovan pesunut v kltern rodin. Pece vak se to nedlo vude v stejnou dobu a ne vdycky stejnm zpsobem. Toto pesunut bylo zvlṻ mocn podporovno reforman innost ctihodnho opata Vilma z Hiravy v ernm Lese (+ 1091). Tak povstal vedle mnich, ani tm bylo u nich pln odstranno oceovn run prce a vzneen pojem o n, nov stav brat laik, urench vslovn pro vykonvn runch prac. Ti nosili mnisk odv, ovem asto v jin form nebo barv ne mnii, skldali svat sliby a tm byli veobecn prvem povaovni za skuten eholnky (religiosi).

Tato retorma byla sten, alespo v prvch zatcch, pouhou formalitou, jeto ti, kte z jakhokoliv dvodu byli uznni za neschopny pijet do ad vlastnch mnich, sdruili se nov mezi sebou. Z nejvt sti vak, alespo v pechodn dob, byl to nov tvar, jeto pibrnm prv v kltee ijcch oblt a pijmnm novch povoln se vytvoil nov tvar brat laik. Z jejich ad potom bhem asu mnoz vrnm konnm svch prostch povinnost doshli stupn svatosti.

Jak vypad dnes tato sloka kltern rodiny? Budeme nejprve mluvit veobecn, bez zvltnho zetele na benediktinsk d, ale pece tak, e si me ten z toho, co bude eeno, ji pedem utvoiti obraz benediktinskho oblta, o nm pozdji budeme postupn jednati.

Od t doby, co existuj djiny klternho ivota, mono pozorovat, e ve vech svch rozlinch formch psobil tento ivot na urit lidi mocnou, ba asto nepekonatelnou silou. Tak je tomu jet i dnes. Mnoz jdou za touto silou a chpou se eholnho ivota srdcem nadenm a pevnm se vemi jeho dsledky a povinnostmi. A my vme z djin vech stalet, e jejich poet tvo dnou legii a e obzvlt ady svtc se z velk sti jimi plnily. Mimo to se vak vyskytuj ve velkm potu takov due, kter bu i pi nejlep vli nemaj tlesn nebo duevn sly nebo nutn odhodlanosti k obti, nebo vnj monosti, aby se mohly dokonale vnovati klternmu ivotu, na druh stran vak tce nesou, e po cel svj ivot mus dlti mimo onen mocn vliv, jen ukliduje, pin do due jistotu, posvcuje a je vbec nutn k pstovn duchovnho ivota. (Pokraovn.)